VPOR Kjelsrud (2013)

Veiledende Prinsipp-plan for det Offentlige Rom ved Kjelsrud, Groruddalen – Oslo Kommune

I forbindelse med regulering av ca. 300 mål på Kjelsrud har Oslo Kommune bedt om at det utarbeides en prinsipp-plan for offentlige rom. Målsetningen har vært å legge til rette for en velfungerende bydel på Kjelsrud.
Eksisterende kvaliteter i området har gjennom registreringer og seminarer blitt identifisert og videreført i arbeidet med planen. Planen redegjør for plassering og dimensjon på gater, plasser og grønne forbindelser i den nye bydelen.
Den gir også retningslinjer for hvordan bebyggelse skal plasseres og utformes for å definere byens rom.
Planen legger til rette for etablering av ca. 2500 boliger, sosial infrastruktur, høyskole, forretning, kontor- og kulturfunksjoner.

Forslag til VPOR Kjelsrud ble lagt ut på høring i perioden 03.05.13 – 14.06.13 (høringsutkastet finnes tilgjengelig på Oslo kommune sine nettsider).

info

  • Sted: Oslo
  • Plantype: Prinsipplan for offentlige rom
  • Oppdragsgiver: NHP Eiendom
  • Areal: planområde ca. 300 daa
  • Planstatus: Høringsforslag til politisk behandling