Trondheim Torg (2021-2023)

Hensikten med planen er å legge til rette for større sammenhengende kontorareal ved et påbygg på eksisterende bebyggelse. Planen har også til hensikt å effektivisere bruk av takflatene ved å erstatte eldre tekniske rom på tak med nyere, mer arealeffektive løsninger. Planen skal legge føringer for hensyn til kulturhistoriske verdier i området.

Eksisterende bygg har en sammensatt arealbruk med cirka 20 000 m² kjøpesenter, 4 000 m² hotell og 15 600 m² kontor og tjenesteyting over terreng. I tillegg er det et anlegg på cirka 22 700 m² fordelt på to plan under terreng i bruk til parkering, lager, tekniske rom, garderober, bowlinghall og enkelte forretninger. På andre siden av Tinghusplassen i sørøst i samme kvartal finner vi Fylkeshuset og Tinghuset. Fylkeshuset benyttes i dag til kontorer for Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Tinghuset benyttes til rettslokaler og tilhørende kontorer.

Planforslaget legger til rette for et påbygg på cirka 780 m² BRA på Tinghusplassen 3 mot Tinghusplassen. På taket av Tinghusplassen 1, Munkegata 22 og Kongens gate 9 og 11 foreslås et sammenhengende påbygg i en og to etasjer på cirka 4 440 m² BRA, tilbaketrukket fra eksisterende gesims mot Torvet, Munkegata og Kongens gate. Det nye volumet utgjør et samlet areal på cirka 5 220 m² BRA. I dag utgjør cirka 1 250m² av dette arealet tekniske rom på tak med varierende høyde.

info

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: Detaljregulering
  • Oppdragsgiver: DNB Næringseiendom AS
  • Areal: Nytt volum ca. 5 220 m²
  • Planstatus: Vedtatt 14.12.2023