Kvartal 8 Sortland (2021-pågående)

Med vedtak av Byplan Sortland – Blåbyen 2015-2027 er flere sentrumskvartaler i sydvestre del av sentrum regulert til sentrumsformål i et utviklingsområde med stort potensiale. Arc Arkitekter er engasjert av Kvartal 8 Sortland AS for å utarbeide mulighetsstudie for eiendommene som utgjør Kvartal 8 i Byplanen. Mulighetsstudiet ser på muligheten for en transformasjon fra dagens bruk til ny bruk innenfor byplanens rammer.

Detaljplanen foreslår å beholde den eksisterende bussterminalbygningen, og etablere et nytt forretningsbygg med parkeringskjeller. Forretningsbygget vil være med på å styrke Sortland som handelssentrum for regionen. Planen har, i tråd med byplanen, til hensikt å øke varehandelen i sentrum, samt videreføre og knytte seg til resterende sentrumsbebyggelse. Planen vil effektivisere areal brukt til bussterminal, samt samlokalisere buss med handel i kollektivknutepunktet.

info

  • Sted: Sortland
  • Plantype: Detaljregulering
  • Oppdragsgiver: Kvartal 8 Sortland AS
  • Areal: Nytt volum ca. 12 700 m²
  • Planstatus: Pågående arbeid