Midtbykvartalet (2011-2023)

Formålet med planen er å bidra til et styrket kontor- og handelsmiljø i Midtbyen. Planforslaget tilrettelegger for opprusting av eksisterende lokaler i Midtbykvartalet og fortetting med nye forretnings- og kontorlokaler. Bebyggelsen skal tilpasses den eksisterende situasjonen, men samtidig gi rom for høyere tetthet og byggehøyder.

Planforslaget legger opp til en fortetting innenfor eksisterende kvartalsstruktur for å kunne tilføre Midtbyen større sammenhengende areal til forretning og kontor. Planforslaget omfatter også rivning av eksisterende bygg i Olav Tryggvasons gt. 23 og bakgårdsbebyggelse i nr. 23, som er i dårlig forfatning og også forutsatt revet i gjeldende plan på grunn av tilstanden. Det er en klar intensjon i planforslaget om at ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse både med tanke på utbyggingsvolum og arkitektonisk uttrykk.

Intensjonen i det bearbeidede skisseprosjektet har vært å tilpasse nytt bygg bedre til eksisterende verneverdig bebyggelse og kulturmiljø, men samtidig ivareta behovet om sammenhengende næringsareal.
Planforslaget berører gaterommet i relativt liten grad, ved at det kun er fasaden i Olav Tryggvasons gt. 23 i ny bebyggelse som henvender seg direkte mot gaten. Øvrig bebyggelse blir liggende bakenfor eksisterende bebyggelse mot både Olav Tryggvasons gate og Thomas Angells gate. Fasaden og takflaten i Olav Tryggvasons gt. 23 mot gaten foreslås rekonstruert etter arkivfoto/-tegninger, men med nødvendige tilpasninger for tekniske krav som bl.a. brannskille og trinnfri inngang.

Eksisterende bebyggelse aktiverer allerede gaterommet i stor grad siden det er besøksrettede virksomheter i 1. etasje i all bebyggelse. Adkomst til nye forretningsareal foreslås lagt til Olav Tryggvasons gate, enten gjennom nr. 23 eller gjennom utvidelse av 21. Her ligger det en fleksibilitet i planforslaget for å kunne tilpasse areal etter leietakeres behov, men det påvirker i liten grad hvordan planforslaget bidrar til å aktivisere gaterommet. Hovedadkomst til kontoretasjene legges til Thomas Angells gate gjennom gårdsrom i nr. 16 og vil således bidra noe til aktivisering av denne gaten, selv om det ikke vurderes at det er noe konkret behov for å styrke den aktive fasaden her da denne allerede huser besøksrettede virksomheter og ellers ikke berøres av planforslaget.

info

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: Detaljregulering
  • Oppdragsgiver: E.C. Dahls Eiendom AS
  • Areal: Ny bebyggelse ca. 2 500 m²
  • Planstatus: Vedtatt plan