Klepp (2021-pågående)

Da kommunedelplan for Kleppe sentrum ble vedtatt fikk flere eiendommer i sentrum endret formål fra
tidligere formål til sentrumsformål. Arc Arkitekter ble derfor engasjert av COOP Klepp Eiendom AS for å
utarbeide et planforslag for eiendommene som utgjør felt 5 og 6 i kommunedelplan for Kleppe sentrum (KDP).
Senere er det blitt vedtatt ny KPA som erstatter KDP, men hvor hovedtrekkene i stor grad er videreført.

Planen har til formål å fortette Kleppe sentrum med en blandet bruk i tråd med tidligere KDP og ny KPA. Det blandede formålet har til hensikt å legge til rette for publikumsrettede virksomheter på bakkeplan mot Solavegen med boliger og kontor/tjenesteyting i etasjene over. Planen har intensjon om å virke som et bindeledd mellom den bymessige sentrumsbebyggelsen ved Solavegen og boligområdet rundt Kleppevarden. Den ønsker også å erkjenne det nye sentrumsområde i Kleppe som de siste årene har forflyttet seg fra Kleppekrossen mot Solavegen hvor størstedelen av sentrumsfunksjonene er i dag. Planforslaget vil i så måte binde sammen sentrum og Jærhagen til å kunne leses som ett sammenhengende sentrum for Klepp.

Det er i skisseprosjektet foreslått et sammensatt kvartal i hvert felt, bundet sammen av felles adkomst fra Solavegen til næringsvirksomhet og kontor på bakkeplan og til boliger på tak. Det foreslåtte planforslaget binder sammen boligområdet med den bymessige strukturen og skiller på henvendelse av næring og bolig. Det foreslås to torg som skal være med på å øke antall møteplasser og være samlingspunkt for befolkningen i Klepp.

info

  • Sted: Klepp
  • Plantype: Detaljregulering
  • Oppdragsgiver: Coop Klepp Eiendom AS
  • Areal: ca. 38 000 m²
  • Nøkkeltall: 15 500 m² forretningsareal, 10 200 m² kontorareal, 12 300 m² boligareal
  • Planstatus: Pågående arbeid