Haakon VII’s gate 4, nord (2022-pågående)

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av ARC arkitekter AS som plankonsulent, på vegne av forslagstiller Haakon VII’s Gate 4 Utvikling AS.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging med enkelte mindre boligrelaterte tilleggsfunksjoner på deler av eiendommene Haakon VII’s gate 4 og 4B. Hovedformålet med planen er omforming av området fra industri/næringsområde til boligområde. Foreslått utnyttelse åpner for rundt 300 boliger.

Mot Lade allé tilpasses bebyggelsen til tilliggende boligbebyggelse og gårdslandskap. Foreslått byggestruktur danner sammen med pågående byggearbeider i tilgrensende plan varierte uterom. Det er vektlagt at grøntdraget ved Devle gård trekkes inn i planområdet mot et større samlende uterom sentralt i planområdet.

Bebyggelsen foreslås plassert rundt uterommet og bindes sammen med grønnstruktur. Høyde på bebyggelsen varierer fra seks til fem etasjer, samt rekkehus på 2-3 etasjer i BK. Bebyggelsen i BB1-7 avtrappes og følger fall i terrenget av hensyn til solforhold og herregårdslandskapet mot Ringve. Dette gir variasjon av typer boliger, med god tilgang til uteoppholdsareal med gode solforhold.

Et av hovedgrepene i planen er at uteoppholdsarealene skal gi en glidende overgang mellom det rurale ved Devle og det urbane mot Haakon VII’s gate. Denne overgangen i seg selv gir en variasjon i utforming og innhold i de forskjellige uterom. Uteoppholdsareal i tilgrensende plan i sør er gitt en mer urban utforming med harde flater, plantekasser og møblering enn områdene mot Lade allé og har vært utarbeidet med tanke på at begge planene skal sees som ett helhetlig område.

info

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: Detaljregulering
  • Oppdragsgiver: Haakon VII's gate 4 Utvikling AS
  • Areal: ca. 18 900 m²
  • Planstatus: Til offentlig ettersyn