Haakon VII’s gate 27 og 27B, Hangaren (2021-2023)

Haakon VII’s gate 27B har over lengre tid vært et byggeprosjekt der utbygger i tett dialog med byggesakskontoret og byantikvaren i kommunen har tilrettelagt for ny bruk for den verneverdige flyhangaren på Lade.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for at regulert bruk av eiendommen samsvarer med dagens bruk av eiendommen, slik den innledningsvis ble godkjent og tatt i bruk før tillatelsens opphevelse.
Planforslaget bygger i hovedsak på gjeldende plan, men tar også inn formålet tjenesteyting i F/K/T, da det i forbindelse med prosjektering av Haakon VII’s gt. 27 ble gitt dispensasjon for etablering av treningssenter i bygget. Gjeldende plan er vedtatt etter gammel plan og bygningslov, så det er samtidig et behov for å oppdatere planforslaget til PBL 2008.

Ellers gjøres det mindre endringer for å samsvare med slik bebyggelsen nå er utformet og enkelte justeringer i trafikale forhold.

I planforslaget foreslås ingen ny bebyggelse utover eksisterende bygg. Grad av utnytting, byggegrenser og byggehøyder endres dermed heller ikke av foreslått planendring.

info

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: Detaljregulering
  • Oppdragsgiver: Hangaren Lade AS
  • Areal: Formålsendring
  • Planstatus: -