Selsbakkvegen 37, Migosentret (2016-2020)

Reguleringsplanen omfatter eksisterende kjøpesenter på Hallset i Trondheim.

Eksisterende bebyggelse er i stor grad preget av overflateparkering som er lite tilpasset ferdsel og opphold på gåendes premisser og mangler gode møteplasser.

Planen har derfor til hensikt å forsterke bydelssentret som samlingspunkt og samtidig øke utnyttelsen med ca. 140 boliger.

I 1. etasje planlegges en kombinasjon av utadrettete forretninger og servicevirksomheter på ca. 4.900m². Siden eksisterende senter har vesentlig mangler når det kommer til adkomst og uteopphold for folk til fots, har dette vært et viktig fokus i planprosessen, der hovedvekten av parkering legges i kjeller og ny bebyggelse legges mer direkte ut mot tilgrensende gater. Sammen med to nye offentlige torg gir dette en betydelig bedre adkomstsituasjon for besøkende til sentret, der det samtidig etableres gode utvendige møteplasser.

Boligene er fra 2.etg og oppover organisert i kvartalsstruktur i varierende høyde og typologi på taket av 1. etasje, der det nord-vestre hjørnet går opp i 14. etasjer for å markere prosjektets betydning i Hallset sentrumsområde. Boligenes uteoppholdsareal løses i midten av kvartalet på taket av 1. etasje og er forbundet med gateplan med romslige trapper i sør-vestre og nord-østre hjørne.

Info:

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: Reguleringsplan
  • Oppdragsgiver: Selvaag Bolig ASA
  • Nøkkeltall:
  • Forretning – 3.000m² BRA
  • Tjenesteyting – 1.800m² BRA
  • Bolig – 10.500m² BRA/ca. 140 boliger