Haakon VII’s gate 4 (2017-2020)

Reguleringsplanen omfatter eksisterende nærings- og industrieiendom mellom Haakon VII’s gate og Lade Allé som grenser til idrettsanlegget på Lade.

Hensikten med planen har vært å transformere eksisterende næringsområde til nytt boligområde, der tidligere kontorbygg for Autronica bevares og bygges om til boligblokk med fellesfunksjoner i 1. etasje. Planen var opprinnelig skissert til å omfatte alt arealet mellom Haakon VII’s gate og Lade Allé, der overgangen mellom den mer rurale bebyggelsesstrukturen i herregårdslandskapet til den mer urbane strukturen langs Haakon VII’s gate kommer til syne ved plassering av bygg og byggehøyder.

På grunn av behov for overordnede trafikale avklaringer er planen senere todelt og kun den urbane delen av planen er utredet videre i endelig plan, men intensjon om å regulere gjenværende del på et senere tidspunkt.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Trondheim kommune 03.09.2020.

I den vedtatte delen av reguleringsplanen legges det opp til høy utnytting mot Haakon VII’s gate, der ny bebyggelse skjermer sentrale uteareal og boliger for vegstøy. Det legges opp til stor variasjon i utearealene fra torg med uteservering og bymessig aktivitet til grønne areal med beplantning og lekeplasser. Parkering planlegges i fellesanlegg under terreng med nedkjøring nær avkjørsel fra Haakon VII’s gate for å holde utearealene bilfri og trygge for barn og myke trafikanter.

Planen legger opp til en stor variasjon av boligtyper fra rekkehus til små og store leiligheter.

Info:

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: Reguleringsplan
  • Oppdragsgiver: Selvaag Bolig ASA
  • Nøkkeltall:
  • Forretning/tjenesteyting – 1.800m² BRA
  • Bolig – 21.500m² BRA/ca. 290 boliger