Sorgenfri AIT (2008)

Driften av Aktietrykkeriet AIT, som har hatt tilholdssted på Sorgenfri, Tempe, ble nylig avviklet. Tomten til Aktietrykkeriet (Gnr/Bnr 73/72) er nå kjøpt opp av Nidaros Nye Hjem. Tomten er ca 13 daa. og inneholder i dag industri-/lagerbebyggelse over 2 etg. samt parkering og et grøntbelte mellom industribebyggelse og boligbebyggelse i øst.

ARC Arkitekter har på vegne av oppdragsgiver Nidaros Nye Hjem, utført en mulighetsstudie for å finne alternativer for ny bruk av tomten. Ny bruk av tomten må ses i sammenheng med kommunedelplanarbeidet og en eventuell byfornyelse av hele Tempeområdet. Hensikt med mulighetsstudien er å vurdere bruk av tomten i forhold til bruksalternativene det åpnes for i eksisterende planskisser for en ny kommunedelplan for Tempe. Eksisterende planskisser åpner hovedsaklig for bolig, men også kombinert bolig/næring/kontor.

Info

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: Mulighetsstudie
  • Oppdragsgiver: Nidaros nye hjem
  • Areal: ca. 13 daa
  • Planstatus: gjennomført juni 2008