Ola Frosts veg 5 (2024)

Bakgrunn
ARC ARKITEKTER AS deltok høsten 2016 i et parallelloppdrag om nytt boligbygg på Tempe.
Bebyggelsesstrukturen på Tempe besto av  frittliggende bygningsvolumer i et åpent og udefinert rom som var dominert av bakkeparkering.

Vårt forslag forutsatte å flytte parkering under bakken og opparbeide mellomrommene til et attraktivt parkareal. Dimensjonene og plasseringen av nybygget ville bidra til å gi romlig definisjon til både parken og tilstøtende gater.

Nybygget har utadrettede funksjoner på bakkeplan. Dette inviterer til felleskap og tilfører urbane kvaliteter til området. Prosjektet har ingen bakside.

Vi argumenterte for at repetisjon og enkelhet – gjort på riktig måte – kan bidra til å skape orden og harmoni.
Å løse det maksimale tillatte bygningsvolumet innenfor en kvadratisk plan gir optimal rasjonalitet og minimaliserer overflaten på bygningsskallet.
Det komprimerer og effektiviserer også innvendig kommunikasjonsareal.

Høyde-/ breddeforholdet er avgjørende for om en bygning med en konsentrert planfigur oppleves som et «høyhus».
Konkurranseinvitasjonen ba om forslag som var i tråd med områdeplanens makshøyde på 12 etasjer.
Vi argumenterte for at et boligbygg på denne tomta med fordel kunne være høyere.
Oppdragsgiver har hatt en uttalt ambisjon om at prosjektet skal bidra til å heve områdets kvaliteter og omdømme gjennom god arkitektur!
Vi argumentert for at det nye bygget burde spille hovedrollen og på den måten bidra til et områdeløft.

Basert på bokvalitet, arealeffektivitet, fleksibilitet, arkitektoniske kvaliteter og pristilbud ble ARC Arkitekter kåret som vinner og innstilt som arkitekt til oppdraget.

Regulering
ARC fikk i 2016 oppdrag om å utarbeide detaljreguleringsplan for Ola Frosts Veg på grunnlag av vårt bidrag i parallelloppdraget.
Sentrale tema i planprosessen var parkeringsløsning, støy- og dagslysforhold.
Reguleringsprosessen strakk ut i tid pga. diskusjoner om parkeringsløsninger, forholdet til områdeplanen m.m. Planforslaget ble endelig vedtatt våren 2020.

Kort beskrivelse av prosjektet:

Etasjeplaner
Plan U1 og U2 under høyhuset rommer boder, tekniske rom, ansattegarderober, felles vaskerom mm.

Plan 1 rommer fellesfunksjoner for alle beboere i Ola Frosts veg.
Planet inneholder overdekket inngangsparti, lobby med postkasser og sittegruppe, kafé, møte- / forsamlingslokale, storkjøkken, kundesenter, kontorer for driftspersonell og publikumstoaletter.

Plan 2 – 17 er boligetasjer.
Prosjektet inneholder 116 utleieleiligheter av varierende størrelser.
I de øvre etasjene er det færre og større leiligheter.
Alle boligene har direkte adkomst til utvendig balkong som strekker seg rundt hele bygningskroppen.

Det etableres en felles terrasse for beboerne på taket.

Utomhus
Nye p-kjellere mellom erstatter bakkeparkering og frigjør verdifullt uteareal for beboerne.
Utearealet transformeres til et grønt og frodig parkrom.
Det etableres en støyskjerm langs øst og sør for å øke attraktiviteten.

Vindskjermer sikrer at det oppnås tilfredsstillende vindforhold i sentrale uteoppholdsarealer, inngangssoner og på takterrassen.

Fasader
De sammenhengende balkongene i boligetasjene danner et ytre og indre fasadesjikt.
Det ytre balkongsjiktet er prosjektets arkitektoniske hovedelement.
Plan 1 har kledning av tegl, boligetasjer har kledning av gjennomfargede sementplater og takoppbygg har kledning av lakkerte sinusplater i aluminium.

info

  • Sted: Trondheim
  • Prosjekttype:
  • Detaljprosjektering
  • Oppdragsgiver:
  • SpennArmering AS
  • Areal: ca. 5000 m² BRA bolig
  • Etasjer: 17
  • Leiligheter: 116
  • Ferdigstilt: 2024