Lade Alle 59-65 (2007-2009)

Reguleringsplanen strekker seg fra Lade allé 59-72. Planområdet er totalt ca. 82 dekar og planlegges bygget ut med 750-800 boliger. Reguleringsarbeidet er utført i samarbeid med Pir II Plan as. ARC Arkitekter AS har sett nærmere på delområdene i vest, Lade allé 59-63 og 63-65. Områdene nyttes i dag til forretning-, lager-, produksjon- og kontorvirksomhet.

Lade allé 59-63
Området foreslås regulert til boliger, almennyttige formål (barnehage), forretninger og felles lekeområder for barn. Det planlegges en utbygging på ca. 25700 m² bruksareal (BRA).

Lade allé 63-65
Området foreslås regulert til boliger, felles lekeområder for barn, kontor- og forretningsvirksomhet. Det planlegges ca. 8200 m² bruksareal (BRA) til bolig og 6600 m² BRA til kontor/forretning.

Boligbebyggelse mot Lade allé er organisert i kvartaler, og det er tenkt næring, barnehage og andre bydelsfunksjoner i sokkel/1.etg. (LA 59-63) og kontor/forretningsarealer (LA 63-65) mot lokalgaten. Det er lagt vekt på å skape større, sammenhengende uteområder med gode solforhold. Bebyggelsen har varierende høyde, 3-7 etasjer og en oppbrutt karakter for å ivareta gode gangforbindelser mellom husene, samt lys og utsikt for boligene.

Info

 • Sted: Trondheim
 • Plantype: Reguleringsplan
 • oppdragsgiver:
 • Lade Allé 59-63
 • Aune forlag
 • KLP Eiendom AS
 • Lade Allé 63-65
 • Prora AS
 • nøkkeltall:
 • LA 59-63 - 27500 m² BRA
 • LA 63-65 - 14800 m² BRA