Kjøpmannsgata 36-38 (2014)

Kjøpmannsgata 36-38 – omregulering til byboliger og næring

Tomta ble regulert til næringsformål i 2012.
En forutsetning i planen fra 2012 var at eksisterende bygning skulle bevares mens deler av bakgårdsbebyggelsen ble tillatt revet.
Volumet som ble regulert i 2012 fikk en kompleks geometri som var vanskelig å utnytte til attraktive kontorarealer.Utbygger kom fram til at de ønsket å starte en ny prosess med mål om omregulering til boligformål og riving av eksisterende bygning.

Eiendommen  inngår i et kvartal der all bebyggelse er i 5 – 6 etasjer og alle bygninger har en noenlunde ensartet dybde.
ARC tegnet et boligprosjekt som etter vår oppfatning var godt tilpasset i situasjonen og som ville gitt byboliger med meget gode bokvaliteter. I tillegg ville prosjektet bidratt til å aktivisere et dødt byrom som mangler definisjon.

Utbygger fikk ikke gjennomslag for ønsket om riving og kommunen laget et eget planforslag som ble vedtatt.
Byplanlegging innbærer at man må veie ulike hensyn opp mot hverandre.
Å bygge gode boliger sentralt er den mest bærekraftige måten å dekke det framtidige boligbehovet på.
Trondheim har vært i kontinuerlig transformasjon gjennom 1000 år og vi tror hverken det er mulig eller ønskelig å fryse utviklingen. Dersom man vil oppnå målsetningen om en levende Midtby med et betydelig antall nye boliger vil diskusjoner om vekst eller vern være et tilbakevendende tema man må ta stilling til.