Fullriggerveien (2015)

ARC deltok sammen med tre andre kontor i et parallelloppdrag for det siste store boligprosjektet på Grilstad Marina, Fullriggerveien.
Den 40 mål store tomta ligger på en utfylt landområde ytterst mot fjorden og utbygger ønsket forslag som utnyttet den unike, maritime beliggenheten.

Vi la vekt på at utbyggingen på øya ikke skulle forringe kvalitetene for den etablerte bebyggelsen som vi hadde tegnet på landsiden innenfor.
Siktlinjene mellom blokkene i «Kanalen» ble derfor videreført i den foreslåtte strukturen på øya.

Området lengst nord var organisert som et halvåpent kvartal med rekkehus og blokker hvorav et av byggene var terrassert  opp til 10 etasjer mot nord.

All bebyggelse ble av økonomiske hensyn liggende høyere enn offentlige gater og  omkringliggende terreng. Dette grepet skapte også et naturlig skille mellom offentlig og privat areal. Forslaget hadde et klart og enkelt system for kjøretrafikk.

I lamellstrukturen mot sør var annethvert mellomrom planlagt som grønne hager og annethvert mellomrom var en opparbeidet gårdsplass med innganger til 2 boligbygg. Strukturen var en mellomting mellom 3 åpne kvartaler og 6 parallelle solorienterte lameller. Det var en mer bymessig  organsiering enn «Kanalen» og intensjonen var at grepet skulle invitere til sosialt felleskap mellom et større antall beboere.

Strindfjordvegens akse ble avsluttet i et utsiktstårn som var ment å være et attraktivt målpunkt på Ladestien og et landmerke for hele Grilstadutbyggingen.

Planløsningene og rasjonaliteten i vårt forslag fikk god kritikk, men vi hadde et mindre utbyggingsvolum enn et par av de andre forslagene.
Juryen mente vår struktur var for streng og ville gi for lite skjerming fra vær og vind.  ARC Arkitekter tror enkle stukturer bidrar til bymessighet.

Vinnerforslaget utfordret gjeldende reguleringsplan og flyttet bl. annet på et regulert friareale. Dette har i ettertid har skapt diskusjoner med berørte naboer.

 

Se PDF | presentasjon Fullriggerveien

Info


  • Parallelloppdrag
  • Oppdragsgiver:
  • Grilstad Marina