Kongens Gate 87 (2017)

Entra inviterte i 2017 til parallelloppdrag om tilbygg til arkitekt Kraghs politihus i Kongens gate fra 1970-tallet.  ARC var et av tre inviterte arkitektkontor.

Entra  ønsket å øke arealet med 4-5000 m2 over bakken på dagens parkeringsplass.
Nye arealer skulle være fleksible og kunne tilpasses minst 3 leietagere pr. etasje.
Ny bebyggelse skulle tilpasse seg etasjehøyder i eksisterende bygg med unntak av toppetasjen som skulle være 3,6 meter.
Gode arkitektoniske kvaliteter og gode fasadeløsninger var trukket fram som viktige evalueringskriterier. Reguleringplanen hadde fokus på at områdestrukturen med store åpne gårdsrom skal videreføres og Entra opplyste at de ikke ønsket å utfordre planen i for stor grad.

Utgangspunktet for vår besvarelse var et ønske om å benytte den ønskede arealutvidelsen til å oppnå en bedre sammenheng mellom den historiske bebyggelsen og tilføyelsene fra 1960-tallet og framover.
Vi vektla en utforming som kunne være med å bidra til en byplanmessig helhet i området. ARC tok sjansen på å utfordre konkurranseinvitasjonen ved å foreslå tilbygg både på både øst og vestsiden av eksisterende bygg.
Vi la  stor vekt på å finne en fasadeløsning som kunne fungere som en megler mellom gammelt og nytt og jobbet med materialitet og fasadeuttrykk slik invitasjonen la opp til.

Tilbakemeldingen til deltagerne var uvanlig spinkel og forholdt seg i liten grad til oppgavestillingen.  Antagelse om lavest mulig byggekost ble hovedfokus og de andre evalueringskriteriene så ut til å være glemt.

 

Se PDF | presentasjon Kongens Gate 87

Info


  • Parallelloppdrag
  • Oppdragsgiver: Entra