Verftsgata 2 (2015)

Den historiske tomtestrukturen med smale og dype tomter er karakteristisk for bebyggelsen langs Nidelva. Tilpasning har vært en viktig ambisjon i prosjektet.
Volumoppbyging, proporsjonering og materialbruk er utledet av konteksten som bygget inngår i.

Prosjektet er sammensatt av 3 hovedvolumer vinkelrett på Nidelva.
Mellomrommene er overdekket av glasstak. Et gårdsrom benyttes som felles kantine og et gårdsrom er sosial sone for Adresseavisa, byggets største leietager.

Hovedvolumene er sammenbundet av et tverrstilt bygningsvolum i bakkant som tilpasser seg dimensjonen på eksisterende bebyggelse på motsatt side av gata.

Materialbruken er tegl,  kobber og stående lektepanel.
Adresseavisa har profilert sin virksomhet gjennom å trykke bilder på skyvbare skodder mot Bakke bro. Bildene er i sepiatoner som fargemessig harmonerer med fasadenes materialpalett.
Det har vært sterke føringer for skilting / profilering og utvendig belysning som underbygger prosjektets ambisjon om å passe inn.

Langs kaifronten er det opparbeidet en sammenhengende offentlig gangforbindelse som strekker seg  fra TMV-tomta til undergangen under Bakke bro.
Mellom bygget og Bakke Bro er et sydvendt offentlig plassrom.
1. etasje rommer serveringssteder og butikker som bidrar å aktivisere byrommene rundt. Øvrige etasjer er utleiekontorer.

Bygging ble igangsatt i 2013 og ferdigstillelse var sommeren 2015. Prosjektet ble nominert til Cityprisen i 2015 – i skarp konkurranse med byutviklingsprosjekter som Aker Brygge og Sørenga i Oslo.

Info

  • Kontor, forretning og restaurant ved Bakke Bro
  • oppdragsgiver:
  • Prora Eiendom AS
  • entrepenør:
  • HENT AS
  • areal:
  • ca. 17.900 m² BTA