Sandmoen – Varsel om oppstart av reguleringsplan

Det varsles iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 at det er satt i gang planarbeid for Kvenildsskogen 10 og 12, gnr/bnr. 313/658 og 313/657 på Sandmoen i Trondheim kommune. Tiltakshaver er Rørlund AS og Sandmoen Næringsbygg AS.

I kommuneplanens arealdel er området satt av til næringsbebyggelse. Gjeldende reguleringsplan for området er Detaljregulering for Sandmovegen 24, 26, 26B, 28, 32, 34, 36 og 38 og området er i dag regulert til formålene forretning/industri og grønnstruktur/turvei. Det er etablert to næringsbygg med tilhørende infrastruktur som ikke er i tråd med gjeldende plan. Formålet med planen er å rydde i forholdet mellom gjeldende reguleringsplan og utførte tiltak. Trondheim kommune har i brev av 20.02.2020 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette varselet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på Trondheim kommunes nettsider.

Innspill til planarbeidet sendes til ARC arkitekter AS, Vestre Kanalkai 20, 7010 Trondheim eller arc@arcarkitekter.no innen 20.03.2020.