Haakon VII’s gate 27 og 27B, Hangaren
Kunngjøring om igangsatt planarbeid

 

Det varsles iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 at det er satt i gang planarbeid for «Haakon VII’s gate 27 og 27B, Hangaren» i Trondheim kommune. Forslagsstiller er Hangaren Lade AS. Foreslått plangrense omfatter eiendommen 412/271 og 412/272, samt nødvendig tilgrensende samferdselsareal.

I kommuneplanens arealdel 2012-2024 er området satt av til «næringsvirksomhet – nåværende». I kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll (k0467), datert 28.04.2005, er planområdet satt av til «næringsområder – fremtidig». Gjeldende reguleringsplan for området er Haakon VII’s gate 27 og 27B, gnr 412 bnr 271 og gnr 412 bnr 271 (r20110035) der det kun tillates «kontor, lager, industri og tilsvarende næringsvirksomhet», men også forretning for plasskrevende varegrupper og mindre forretninger/utsalg direkte knyttet til eksisterende lager- og industrivirksomhet.

Dagens virksomheter i 27B, Hangaren, er etter omfattende saks- og klagebehandling nå ansett som i strid med gjeldende plans bestemmelser. Hensikten med planforslaget er derfor å legge til rette for at dagens bruk av Hangaren kan videreføres slik det er i dag. Med tanke på konkurranseforholdet til Midtbyen har planforslaget dermed også til hensikt å sikre fremtidig bruk mot utvikling som kjøpesenter med mange små forretninger.

I forbindelse med planarbeidet vil det også vurderes trafikale forhold med tanke på kapasitet og trafikksikkerhet til og fra planområdet.

Innspill til planarbeidet sendes til ARC arkitekter AS, Vestre Kanalkai 20, 7010 Trondheim eller arc@arcarkitekter.no innen 16.07.2022.

Ytterligere opplysninger om planen er å finne i vedleggene ved siden av.