Elgesetergate 28

ARC jobber med en reguleringsplan for å legge til rette for et boligprosjekt  i Elgesetergate 28.
Tomta ligger ca. 350 meter sør for Studentersamfundet og  benyttes i dag som parkeringsplass.
Bydelen er preget av murgårder  fra forrige århundreskifte og blokker fra 50- og 60-tallet.
Nærmeste naboer er Jugendgården i Elgeseter gate 30 B mot sør og en 10 etasjer høy blokk fra 60 tallet i Elgesetergate 26 mot nord

Miljøpakken arbeider med en ny plan for Elgeseter gate.
Fortau skal gjøres bredere, det skal etableres sykkelvei og plantes trær.
Superbussen vil få holdeplass rett i nærheten.
Svært mange eksisterende boliger i Elgestergate vil få en ny og vesentlig forbedret situasjon etter at planene er gjennomført.
Det har vært diskutert om jugendgården må rives for å oppnå en optimale løsninger.
Vårt prosjekt kan gjennomføres uavhengig av denne diskusjonen.

Prosjektet som er illustrert i plansaken forholder seg dimensjonsmessig til naboblokka mot nord.
1. etasje inneholder næringslokale og overdekket sykkelparkering for boligene.
2. – 9. etasje inneholder tilsammen 54 leiligheter.
Adkomst er løst via to trapperom som på grunn av høyden har to adskilte trappeløp som ligger flettet inn i hverandre.
Alle leilighetene har private balkonger og soverom mot vest – skjermet fra trafikkstøy og med gode solforhold.
Vi har illustrert en urban bygning hus med lys teglfasade og en upretensiøs formgiving som har som mål å fungere som megler mellom 50-talls bebyggelsen og de gamle murgårdene.

Utnyttelsen tilsvarer ca. 27 boliger pr. dekar.
Prosjektet har kun bilparkering for bevegelseshemmede og løser felles uteopphold på en taket.
Fortetting med boliger med høy utnyttelse nær sentrum vil føre til reduksjon av transportbehov og bidra til å skape grunnlag for byliv på gateplan.

Fortetting rundt kollektivknutepunkt er en vedtatt politikk.  Vi er spent på hva som vil bli vektlagt i behandlingen av plansaken.

Del dine tanker